Styrets beretning for 2017

Årsrapport 2017

Styret i Nærinsgforeningen

Bak f.v.: Johan Fredrik Bruusgaard (styremedlem), Carl Aaby (varamedlem), Knut-Andreas Kran (styremedlem), Terje Gundersen (styremedlem), Sondre Nygaard (varamedlem) og Hans-Petter Tonum (daglig leder Næringsforeningen).

Foran f.v.: Gry A. Hvål (styremedlem), Svein-Ove Pettersen (nestleder), Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning (styreleder) og Nina Cecilie Solberg (styremedlem).

Næringsforeningen i Drammensregionen – Chamber of Commerce (Næringsforeningen) har som formål å ivareta næringslivets interesser i Drammensregionen generelt, og spesielt overfor kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Vi skal tilby arenaer for næringslivet hvor utvikling skapes gjennom samarbeid innenfor og på tvers av bransjer og kommuner i Drammensregionen. Næringsforeningen har kontorer i Næringslivssenteret i Drammens Børs.

2017 har i likhet med de seneste år vært et år med økende aktivitet. Både våre nettverk og næringsrådene i Drammensregionen, som vi er sekretariat for, har arbeidet godt. De enkelte næringsrådene har avholdt regelmessige møter med den politiske og administrative ledelsen i kommunene. Gjennom disse møtene, deltagelse i prosjekter og gjennomføring av frokostmøter, er rammebetingelser for det lokale næringslivet blitt ivaretatt på en god måte. Næringsforeningen sentralt har ivaretatt de lokale næringsrådsoppgavene overfor Drammen kommune, i tillegg til den regionale overbyggende rollen.

Vi har i 2017 tilbudt medlemmene over 85 arrangementer, både av faglig og sosial art. Medlemskapet i Næringsforeningen gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv. Ved årets utgang var det 998 bedriftsmedlemmer i foreningen, 59 flere enn ved forrige årsskifte. Sosiale medier blir en stadig viktigere kommunikasjonskanal, i tillegg til våre hjemmesider på internett, vårt eget næringsmagasin som utkom med 6 nummer i 2017, samt lokale- og regionale medier.

Tilsynet med foreningens handelskammertjenester er organisert gjennom et eget avdelingsstyre, som med virkning fra ordinær generalforsamling i 2018 avvikles. Tilsynsoppgavene overføres styret i Næringsforeningen. Forretningsføreroppdraget for Stiftelsen Børsgården er videreført i 2017. Det samme gjelder sekretariatsoppdraget for Drammens Håndverk- & Industriforening og Lydia & Harald Lyches Fond, samt vårt eget Næringslivets Stipendiefond.

Styret har i 2017 hatt 6 ordinære møter, samt én dialogsamling. I tillegg er det avholdt Rådsmøte og ordinær generalforsamling. Administrasjonen bestod ved årets utgang av 14 medarbeidere, hvorav 13 er ansatte i 12,1 årsverk, og 1 er innleid ressurss. En var lærling fem til august, etter det ansatt. Medarbeiderne fordeler seg med 9 kvinner og 5 menn. Næringsforeningen har også arbeidsgiveransvar for traineene i prosjektet Trainee Drammen.

Arbeidsmiljøet er godt. Det er ikke rapportert om noen skader eller ulykker i regnskapsåret. Sykefraværet i 2017 har vært marginalt. Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles til dette etterleves. 3 av styrets 9 medlemmer er kvinner. Virksomhetens egenart medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet.

Foreningsdelen hadde et driftsresultat i 2017 på kr. 586.504. I tillegg avsettes kr. 748.563 av finansinntekter utover budsjett til et disposisjonsfond til fri egenkapital. Avkastningen i Kapitalfondet ble hele 11,2%, sammen med foreningsdelen gav et samlet årsresultat på kr. 4.104.052 som tillegges kapitalen, med unntak av avsetningen til Disposisjonsfondet. Foreningen har pr. 31.12.2017 MNOK 8,3 i fri- og MNOK 36,5mill kr i bundet egenkapital. Likviditeten er god. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskap et rettvisende bilde av driften og stillingen ved årsskiftet.

Alle verv i Næringsforeningen er ulønnet. Styret retter en stor takk til alle som har gjort en innsats for foreningen i 2017.

 

Drammen, 15. februar 2017