Strategiplan 2016-2019

Årsrapport 2018

Visjon:

Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.

Misjon:

Utvikle Drammensregionen til en mer synlig og attraktiv region for næringsetablering og vekst ved påvirkning av rammebetingelser, offentlige planer og prosesser.

Verdier:

Pålitelig
Effektiv
Profesjonell
Engasjert

Overordnede mål:

 • Påvirke viktige samfunnsaktører for å sikre en regional næringslivsutvikling med konkurransekraft, nyskapingsevne og bærekraft.
 • Utvikle næringssamarbeidet i regionen gjennom tilrettelegging av arenaer for nettverksbygging; både for næringslivet og mellom næringsliv og andre samfunnsaktører.
 • Være talerør og kontaktorgan for Drammensregionens næringsliv og bidra til et positivt omdømme for regionens bedrifter.
 • Medvirke til god tilgang på kompetent og riktig arbeidskraft til regionens næringsliv.
 • Bidra til å utvikle Drammensregionen til en synlig og attraktiv region for næringsetablering og næringsutvikling.

STRATEGIENE

  1. Forsterke Næringsforeningens næringspolitiske rolle gjennom påvirkning av lokale, regionale og nasjonale prosesser, samt prosjekter av betydning for næringslivet i regionen.
  2. Medvirke til konstruktive tiltak og innspill fra næringsrådene, slik at disse på den kvalitativt beste måten preger kommunenes næringspolitikk.
  3. Involvere oss i arbeidet med effektivisering av samferdselssektoren i regionen, inkludert tiltak som ivaretar næringslivets transportbehov, vektlegger miljøet og utvikler et konkurransedyktig kollektivtilbud.
  4. Påvirke arbeidet med variert boligbygging og utvikling av gode bomiljøer som skal synliggjøre Drammens attraktivitet som bosted.
  5. Støtte arbeidet med en ny og mer robust regional kommunestruktur.
  6. Arbeide for et nyskapende, konkurransekraftig og bærekraftig næringsliv gjennom påvirkning av rammebetingelser og tilrettelegging av aktiviteter for kompetanseheving.
  7. Etablere og videreføre møteplasser samt tema- og bransjenettverk for å styrke bedriftene faglig og sosialt.
  8. Ha et spesielt fokus på inkludering av innvandrere og flyktninger i næringslivet i regionen.
  9. Utøve og utvikle foreningens sekretariats-, forretningsfører- og handelskammertjenester med økt internasjonalt fokus.
  10. Gjennomføre Næringsforeningens arbeid og aktiviteter på en måte som offentlig forankrer et godt omdømme med etiske grunnverdier både for foreningen og medlemsbedriftene.