Leder

Årsrapport 2017

Tusen takk til alle initiativtagere, engasjerte medlemmer og deltagere på alle våre 300 møteplasser i 2017, hvorav 85 er konferanser og ulike arrangementer. Tusen takk til administrasjonen som har gjort nettverkssamlinger, konferanser og næringsrådsmøter til gode arenaer for næringslivet.

Næringsforeningens aktiviteter konkurrerer med alle våre daglige gjøremål. For å trekke til oss entusiastiske deltagere, initiativrike medlemmer og innovative miljøer, må det oppleves en merverdi ved deltagelse. Vi får tilbakemelding på at deltagelse på Næringsforeningens aktiviteter legger til rette for bedre synlighet samt utvidelse av kundegrunnlag og relasjoner.

Nettverkene tilrettelegger for løpende tverrfaglig samarbeid, og skaper kultur for deling – dette fremmer næringsvekst.  De setter næringspolitiske saker på agendaen, og de gjennomfører arrangementer de mener er viktige for sine næringer.  Nytt av året var nettverk for Kultur og kulturelle næringer. Grønn konkurransekraft ble også fornyet, og heter nå Grønn Suksess.

Engasjerte medlemmer er pådrivere og initiativtagere til flere prosjekter.  Internasjonale Drammen arbeider for å skaffe kompetente innvandrere jobb. Arbeidet for livskraftige byer og tettsteder har fått sin pilot; Opplev Hokksund. Det nye sykehuset var et like aktuelt samtaletema i 2017 som i årene forut. Næringsforeningen har tatt oppgaven å tilrettelegge for at regionens næringsliv kan bli tilbydere til det nye sykehuset.  Grunnlaget ble lagt i fjor. I inneværende år skal vi i gang med en rekke konferanser i et leverandørutviklingsprogram..

Næringsrådene i alle regionens kommuner sikrer vårt politiske og organisasjonsmessige arbeid på bred basis. Gjennom næringsrådene har vi gode og tillitsfulle kontakter med ledende personer, både folkevalgte og administrative. Næringsforeningen verdsetter de gode lokale prosessene i næringsrådene.

Drammen har lykkes med sin omdømmebygging gjennom 10 års satsning samt godt samarbeid mellom kommune og næringsliv.   Byen har gjennom år vært omdømmevinner blant alle byer i Norge. Nå er det Næringsvekst som gjelder. I februar 2017 var det Kick-off for Næringsvekst 2020. Allerede i mars var listen over partnere fulltegnet. Det er ingen tvil om at kommunen og næringslivet ser samarbeid som meget fruktbart. Næringsvekst 2020 er et 4-årig prosjekt vi tror vil øke kundegrunnlaget i vår region gjennom å skaffe 1 ny arbeidsplass pr. 2 nye innbyggere i Drammen kommune.

Vi er tilfreds med at vi har fremmet næringsvekst og kompetanseheving i hele vår region gjennom 2017. Nytt av året var Serviceprisen, et tiltak som skapte betydelig oppmerksomhet i regionen. Tematisk helt sentralt for vårt arbeid – og som ble gjennomført i nær kontakt med mediene.

Rammebetingelsene våre endrer seg, og regionen vil få endret kommunestruktur om ikke lenge. Næringsforeningens oppgave blir å organisere seg på en slik måte, at alle våre ressurser blir brukt til beste for næringslivet i hele regionen.

Vi startet i fjor arbeidet med å legge en plan for hvordan vi skal gjøre oss i stand til å ta gode beslutninger for regionen frem mot 2020 ghostwriter. Vi har intervjuet styreledere i våre næringsråd, og vi har intervjuet andre næringsforeninger i landet som sammenligningsgrunnlag. I 2018 skal vi følge opp med ytterligere informasjonsinnhenting, kartlegging og spørsmål.

Vi har et ansvar for å beholde og videre styrke lokalt engasjement og forankring, både inne i og utenfor de nye kommunegrensene.  Vi skal fremme næringsvekst i hele regionen, og vi skal være åpne for å gjøre ting annerledes enn i dag.  Vi skal lytte til Nye Drammen og kommunene utenfor de nye kommunegrensene.

Vi skal ha et bredt grunnlag for beslutning når organiseringen inn mot 2020 vedtas. Vi skal være næringslivets talerør inn i nye kanaler, forum og utvalg til beste for hele regionen.

 

Vi skal arbeide for å oppnå vår visjon:

Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen