Næringsråd

Årsrapport 2017

Næringsrådene er nøytrale og upolitiske foreninger som jobber med utvikling av eksisterende næringsliv og stimulerer til etablering av nye virksomheter.

Rådene fungerer som talerør for næringslivet i kommunen og jobber for å fremme næringslivets interesser. De er viktige i samspillet mellom kommune og næringsliv, og bidrar til å påvirke næringspolitiske prosesser.

Lier Næringsråd

Lier Næringsråd har hatt spesielt fokus på arbeidet med Strategisk Næringsplan og har et tett samarbeid med Lier kommune om oppfølging og tiltaksutarbeidelse. Et konkret resultat av dette samarbeidet er et samlingssted for gründere i Lierbyen og som for enkle midler og dugnadsinnsats fra det lokale næringslivet sto klart ved årsskiftet til 2018.

Lier Næringsråd og Lier kommune møtes ved ulike anledninger – og formelle møter i form av Kontaktforum gjennomføres 4 ganger pr. år.

I tillegg til dette har Lier Næringsråd hatt spesielt fokus på RV 23 og prosessen mot å videreføre arbeidet med denne fra Linnes – E18. Andre punkter i handlingsplanen er: Fjordbyen, Infrastruktur og kollektivtransport og generelle betingelser for næringslivet i grønne Lier.

Gå til hjemmeside for Lier Næringsråd

Følg oss på Facebook

Svelvik Næringsråd

Svelvik Næringsråd har i 2016 etablert faste møter med kommuneadministrasjonen fire ganger pr. år. I forkant av disse møtene mottar medlemmene et nyhetsbrev fra næringsrådet med oppfordring til å spille inn konkrete saker som kan tas opp i møtene. Det ble gjennomført dialogmøte med nytt kommunestyre for å bli kjent med partienes næringspolitikk og næringsrådets fokusområder, som har vært prosjektene i Strategisk Næringsplan 2016-2019, kommunereform, samarbeid med Handelsstandsforeningen og utdeling av årets næringspriser.

Gå til hjemmeside for Svelvik Næringsråd 

Følg oss på Facebook

Nedre Eiker Næringsråd

Fokusområder og sentrale temaer for næringsrådet har vært å gi innspill til kommunens strategiske næringsplan, kommunereform, infrastruktur, jernbane og områdeplan for Mjøndalen sentrum. Næringsrådet har arrangert flere medlemsmøter med ulike temaer på agendaen. Næringsrådet delte ut sin årlige næringslivspris til Siteman AS. Næringsrådet gjennomførte også et arrangement for første gang under den internasjonale gründeruka i november.

Gå til hjemmeside for Nedre Eiker Næringsråd

Følg oss på Facebook

 

Øvre Eiker Næringsråd

Fokusområder for næringsrådet har vært kommunereform, sentrumsplan for Hokksund, vei og jernbane. Styret har hatt eget møte med byggesaksavdelingen i kommunen for nettopp å få informasjon om dette arbeidet.  Det ble gjennomført et eget møte med politikerne i fagkomité 3 – næring, miljø og kultur hvor utfordringer og muligheter ble diskutert. Næringsrådet har arrangert flere frokostmøter for medlemmene og øvrig næringsliv med variert tema. Næringsrådet arrangerte også gründerfrokost i den internasjonale gründeruka i november.

Gå til hjemmeside for Øvre Eiker Næringsråd

Følg oss på Facebook

 

Sande Næringsråd

Hovedtemaer for Sande Næringsråd har vært: Omdømmebygging/Sandes attraktivitet, kommunereform, sentrumsutvikling, sentrumsplan/områdemodell, sentrumsaktiviteter, plan og byggesak, næringsutvikling i Hanekleiva og i samarbeid med Holmestrand Næringsforeningen: Byregionprogrammet. Sande Næringsråd har i 2017 arrangert tre medlemsmøter med følgende temaer: «Strategier for helhetlig og attraktiv sentrumsutvikling», «Sande sentrum – den urbane landsBy», «Vi bygger ny kommune – sammen!», «Hva er vi gode på og hva kan vi bli enda bedra på – Betydningen av et fellesskap», «Tettere byer med høyere kvalitet – pilotprosjekt i Sande kommune» og prosjekt «Stolt av Sande»

Gå til hjemmeside for Sande Næringsråd

Følg oss på Facebook

Drammen

Næringsteam Drammen består av rådgivere fra rådmannens stab, daglig leder og representanter fra Byen Vår og Næringsforeningen. Teamet møtes seks ganger årlig og ledes av kommunaldirektør for økonomi og næring i Drammen kommune. Dette er et operativt team som blant annet arbeider med Strategisk Næringsplan for Drammen og oppfølging av hovedstrategiene.

Kontaktutvalget. I likhet med de andre næringsrådene har også Drammen et kontaktutvalg. Næringsforeningen, Byen Vår, NHO og utpekte bransjerepresentanter har politiske møter med den politiske- og administrative ledelsen i Drammen kommune. Kontaktutvalget behandler tyngre strategiske saker med betydning for Drammen og regionens næringsliv.

Gå til hjemmeside for Drammen Kommune – Næringsteamet