Nettverk

Årsrapport 2017
Nettverkene representerer og jobber aktivt for å styrke og profilere ulike bransjer, fagfelt og innsatsområder. Nettverkene har hver sin ressursgruppe på 6-15 nøkkelpersoner. Næringsforeningens rolle er å tilrettelegge og koordinere arbeidet og vi har én administrasjonskontakt i hver ressursgruppe.

Nettverkene bidrar positivt til:

  • Økt innovasjonsevne i eksisterende næringsliv
  • Bedre samarbeid mellom bedriftene og med andre bransjemiljøer
  • Økt samarbeid mellom næringsliv og utdannings- institusjoner
  • Bedre profilering av bransjene i Drammensregionen
  • Større interesse for nyetableringer i en attraktiv Drammensregion

Ressursgruppene har fokus på å sette næringspolitiske saker på agendaen, synliggjøre nettverket i Drammensregionen, bidra til kompetanseheving for bedriftene innenfor fagfeltet og skape attraktive møteplasser

Ledere

Nettverket arbeider for at Drammensregionen skal være en attraktiv arena for ledere og nettverksbygging. Erfaringsutveksling og faglig utvikling står i fokus. Dette er nettverket for alle med leder- og personalansvar i en bedrift, og som ønsker å ta aktivt del i en ledergruppe utenfor egen bedrift. Møtene inneholder et faglig tema, diskusjoner, dialog og erfaringsutveksling, samt mingling og sosialt samvær.
Nettverket tar opp høyaktuelle og tidsriktige tema også relatert til de betingelser næringslivet i regionen forholder seg til. Eksempler på tema kan være: Strategi, HR relaterte spørsmål, lederskap generelt. I tillegg til månedlige samlinger arrangeres det sosiale sammenkomster og ikke minst en lengre ledersamling for fag og nettverksbygging.

 

Byggenæringen

Nettverket inkluderer alle Næringsforeningens medlemmer som har virke innenfor byggebransjen, og har som visjon å være den mest attraktive arenaen for sentrale aktører i bransjen. Nettverket er engasjert i en rekke næringspolitiske prosesser.
Nettverkets ressursgruppe består av en rekke engasjerte representanter fra et utvalg av aktører: Rådgivende, entreprenører, utførende og andre leverandører. Disse engasjerer seg stort innenfor diverse forum og i samarbeid med Drammen kommune, Buskerudbyen og andre aktører.

Ressursgruppen er også sterke bidragsytere til innholdet i konferanser som Fjordkonferansen og Eiendomsdagen – i tillegg til å arrangere årlige studieturer til destinasjoner i inn og utland.

 

Kultur- og kulturelle næringer

Nettverket består av de kreative næringene der intensjonen er å gjøre bransjene attraktive og konkurransedyktige gjennom kompetanse, nettverksbygging og synliggjøring. Nettverket har hatt fokus på å definere en strategi for arbeidet, samt starte arbeidet med å definere bransjen og deres behov. Intensjonen er å synliggjøre Drammensregionen som et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke. 

Bildet: Tone Aas Skålevik, Buskerud Teater, Linda Lothe fra Viken Filmsenter, Ida Klingvall fra Drammens Museum og Trond Østgård fra Høyskolen i Sør-Øst Norge.

U39

Nettverket skal bidra til å inkludere og engasjere nærings-livets yngre representanter, gjennom møteplasser for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer under 39 år. U39 er et tverrfaglig nettverk der deltakerne tilbys faglig påfyll, kompetanseheving og muligheten til å bygge relasjoner. Ressursgruppen jobber med å gjennomføre 3-4 årlige samlinger, i tillegg til mindre, sosiale treff uten faglig innhold.

 

Gründere

Gründernettverket har i løpet av året gjennomført flere egne arrangement som gründercaféer, eller deltatt i samarbeid med andre aktører der temaene har vært varierte. Her kan nevnes konferansen «Sats internasjonalt» «arrangement 8. mars» og «next». Den internasjonale gründeruka ble arrangert fra mandag 13. tom. torsdag 16. november i Drammensregionen. Det ble gjennomført to arrangement pr. dag gjennom uken. Nytt var at flere av næringsrådene deltok som arrangør under gründeruka, og prosjektet Næringsvekst 2020 arrangerte en egen gründerkonferanse.

Logistikk

Logistikk Drammensregionen er et logistisk knutepunkt for både vei, båt og bane. Logistikknettverket består av private og offentlige virksomheter som ser verdien av å skape nettverk og relasjoner med andre aktører innen samme bransje. Nettverket har fokus på tilrettelegging for eksisterende logistikkbedrifter, økt kompetanse, rekruttering, å være en høringsinstans og kommunisere på vegne av logistikkbransjen, være synlig og proaktiv, samt å være til nytte for medlemsbedriftene.

I 2017 arrangerte logistikknettverket fire frokostmøter.

Varehandel

Varehandelsgruppen ble innlemmet i ressursgruppen for Besøk & Handel i Nærinsgvekst 2020 vinteren 2017. Målet med Varehandelsgruppen var å stimulere til økt samarbeid kjøpesentrene seg i mellom og overfor den øvrige varehandelen i Drammensregionen. Varehandelsgruppen i Næringsforeningen besto av senterlederne ved kjøpe-sentrene i Drammensregionen, samt sentrumsleder i Byen Vår Drammen.

Nettverket Grønn Konkurransekraft

Ambisjonen for nettverket er å samle aktører fra kommune og næringsliv for å synliggjøre og skape bevissthet innenfor det grønne skiftet. Målsetting for nettverket er å øke grønn konkurransekraft i Drammensregionen. Ressursgruppen består av representanter fra sentrale aktører i regionen innen energi, bygg, transport, avfallshåndtering, landbruk, industri og offentlig sektor.

II februar arrangerte nettverket gratis frokostmøte Grønn Businessmorgen III på Union Scene i forbindelse med konferansen Nordic EV Summit 2017. I mai inviterte nettverket til konferanse med Jens Utlveit Moe og Heikki Holmas som trekkplastere.

Ressursgruppen benyttet sommeren og høsten 2017 til å revitalisere og fornyet satsningi 2018. Det nye navnet vil i 2018 bli Grønn Suksess.

IKT-nettverket: it|arna

it|arena er et nettverk for IKT bedrifter og enkeltpersoner som jobber med og er opptatt av IKT. Nettverket fokuserer på å fremme Drammensregionen som et høykompetanseområde, bl.a. gjennom å påvirke til at Drammen får et høyskolestudium i IKT innen 2019. it|arena har et mål om at alle IKT bedrifter i regionen skal være medlem av nettverket og at 20% av arbeidstakere i regionen i 2036 skal jobbe innenfor IKT. Kodeklubben Drammen er et initiativ it|arna støtter. Se video og les mer om her.

Gå til hjemmeside for it|arena

Følg oss på Facebook