Dialog og påvirkning

Årsrapport 2017

DIALOG OG PÅVIRKNING
– HOVEDOPPGAVER FOR NÆRINGSFORENINGEN

Tre av de ti strategipunktene til Næringsforeningen gjelder vår næringspolitiske rolle – dialog og påvirkning. Vi skaper møteplasser, utvikle relasjoner og viderefører vår sentrale rolle i utviklingen av Drammensregionen. Det skjer gjennom de mange titalls konferanser, møter, mediale innslag, regionråd og nettverksgrupper som preger foreningens virksomhet.

 

ÅRLIG MØTE BUSKERUDBENKEN – DIREKTELINJEN TIL STORTINGET

Årlig møtes Buskeruds stortingsrepresentanter og styret i Næringsforeningen. Dels på møter i Stortinget, dels tosidig ifm prosjekter, politiske saker etc. Næringsforeningen ser gode resultater etter våre kontakter og møter.

KONTAKTUTVALG – VIKTIGE KONTAKTFORA

Vi er aktive i både temporære og faste kontaktutvalg. Der fremmer vi våre synspunkter og forventninger – og bidrar til gode løsninger og tiltak. Eksempler er Næringsforum Oslofjord Vest, Høgskolen i Sørøst-Norge, Buskerudbysamarbeidet, Buskerud fylkeskommune næringsplan m.fl.

BUSKERUDBYPAKKE II – NØDVENDIGE TRAFIKKGREP

De ni partene som samarbeider om areal- og transportpakken Buskerudbyen vedtok i 2017 å endre forslaget til Buskerudbypakke II som var til behandling. De startet en ny prosess med endret innhold. Prosjektet «Buskerudbyen» inkluderer de fem kommunene på strekningen Lier – Kongsberg med prosjekter til en kostnad på 12,8 milliarder kroner. Befolkningen i dette området ventes å øke med 45 000 personer de nærmeste 25 årene og biltrafikken å øke med 50 %. Dette gir kork, kø og kaos med høy forurensning og ødelagte lokalmiljøer. Næringsforeningen deltar aktivt som høringspart med å utvikle planene. Vi vektlegger å sikre tempo i arbeidet og bruke de finansieringsformer som er nødvendige i samarbeid med Staten.

NYTT SYKEHUS – INNOVATIVE MILLIARDMULIGHETER

Stortinget vedtok i 2017 gjennom de første bevilgningene å bygge nytt sykehus i Drammen til en kostnad på 8,2 milliarder kroner – med åpning i 2024. Næringsforeningen deltar så aktivt som vi kan fra sidelinjen i utbyggingsforberedelsene. Der er en av våre viktigste oppgaver å arbeide for oppdrag til det regionale næringslivet. Vi forbereder dette ved informasjoner, møter og konferanser.

fremmer uttalelser i mange av sakene som behandles i regionens 6 kommuner og i Buskerud fylkeskommune. Det gjelder særlig utbyggings- og reguleringssaker men også i mer politiske saker som næringsutvikling, kompetanseløft, kultur, skoleutbygging og transport.

AREALUTVIKLING – STORE BEHOV, TRANGE FORHOLD

Næringsforeningen samarbeider med de 6 kommunene i regionen for å sikre utbyggingsarealer for bedriftene som ligger i dette pressområdet og for bedrifter som ønsker seg hit. Betydelige begrensninger pga dyrket og dyrkbar jord, markagrensen, tilpasninger til Drammensfjorden og Drammenselven samt nye påkrevde vegløsninger gjør dette vanskelig. Med partenes felles interesser for gode løsninger er dette i prosess flere steder.

KRONIKKER – TYDELIG PROFILERING

Næringsforeningens noe nyetablerte praksis med faste leveranser av kronikker til Drammens Tidende gir foreningen gode muligheter for profilering av aktuelle tema. Kronikkene skrives i hovedsak av styrets leder, i blant av daglig leder. Det er skrevet 8 kronikker i 2017: «Næringsvekst 2020», «Utbyggingen av Marienlyst», «Grønn innovasjon», «Helseklynge etableres», «Godsterminal på Drammen Havn», «Regionale identiteter», «Innovative kollektivløsninger – superbusser» og «Buskerudbenken på Stortinget – næringslivets kontakter».

HØRINGSUTTALELSER – NÆRINGSLIVETS STEMME

Næringsforeningen tar initiativ og fremmer uttalelser i mange av sakene som behandles i regionens 6 kommuner og i Buskerud fylkeskommune. Det gjelder særlig utbyggings- og reguleringssaker men også i mer politiske saker som næringsutvikling, kompetanseløft, kultur, skoleutbygging og transport.